CƠ CẤU TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS PHÚ HƯNG

Năm học: 2018-2019.

*********

I. Tổ Toán  - Tin, gồm:

01.  Trần Văn Thông - Tổ trưởng Toán.

02.  Lâm Bé Trung - GV Toán.

03.  Nguyễn Văn Xếp - GV Toán.

04.  Nguyễn Thị Tiếp - GV Toán.

05.  Đặng Ngọc Thùy Dung - GV Toán.-Tin.

06.  Nguyễn Lỳ Em - GV Tin

07. Nguyễn Văn Son - GV Toán.

08 .Trần Nguyễn Thúy An - GV Toán.

II. Tổ  Ngữ Văn.

01. Lâm Thị Thúy Huỳnh - Tổ trưởng

02. Đào Thị Minh Thương - GV Văn.

03. Dương Thúy Ngà - GV Văn.

04. Phạm Văn Sịa - GV Văn.

05. Đoàn Thanh Sơn - GV Văn.

06. Nguyễn Văn Hậu - GV Văn.

07. Trần Văn Tấn - GV Văn (GV biệt phái)

III. Tổ Lý - Hóa - Sinh- CN

                   01. Trương Thị Kim Loan - Tổ trưởng Hóa

                   02. Nguyễn Văn Lướt - GV Hóa.

03. Lê Thị Kim Ngọc - GV Sinh học

04. Mai Ngọc Bổn - GV Sinh học.

05. Nguyễn Văn Ừa - GV Sinh học.

06. Huỳnh Thị Kim Tho - GV KTNN.

07. Trần Văn Sờ - Tổ phó Lý.

08. Trương Bảo Hưng - GV Lý.

09. Hà Trần Hàn Uyển - GV Lý.

IV. Tổ AV- Văn thể.

01. Trần Thái Hưng - Tổ trưởng Anh Văn.

02. Lê Thị Ngọc Điệp - GV AV.

03. Hà Thị Bích Tuyền - GV AV.

04. Trần Thị Kiều Thi - GV AV.

05. Nguyễn Văn Tại - Tổ phó TD.

06. Nguyễn Văn Đô - GV  TD.

07. Huỳnh Hồng Lộc - GV TD.

08. Phạm Thị Ngọc Hân - GV Nhạc.

09. Trần Thanh Hải - GV Mỹ thuật.

V. Tổ Sử - Địa - GDCD

01. Phạm Thị Ngọc Lợi - Tổ trưởng Sử.

02. Lê Văn Nuôi - GV Sử.

03. Trần Thị Thúy Hằng - GV Địa.

04. Huỳnh Thị Kim Anh - GV Địa.

05. Nguyễn Hoàng Nhị - GV GDCD.

06. Ngô Thị Bích Như - GV GDCD.

                     07. Phan Tuấn Hiền - GV Địa (PGĐ TTHTCĐ)