CƠ CẤU BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS PHÚ HƯNG.

Năm học: 2018 -2019

*****************

                      BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CMHS Trường, gồm:

 1. Ông Nguyễn Chí Hiền  - Trưởng ban .

 2. Ông Phan Văn Phúc - Phó trưởng ban trực.

 3. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó ban.

 4. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó ban.

 5. Ông Cao Văn Tám - Phó ban.

 Và  20 vị là Chi hội trưởng các lớp làm Ủy viên.

 CHI HỘI TRƯỞNG CMHS Lớp, gồm:

 1. Ông Nguyễn Bé Tư - Chi hội trưởng lớp 6A1.

 2. Ông Nguyễn Văn Dớn - Chị hội trưởng lớp 6A2.

 3. Ông Lê Văn Tường - Chi hội trưởng lớp 6A3.

 4. Ông Trần Phi Hùng - Chi hội trưởng  lớp 6A4.

 5. Ông Hoàng Văn Nghiệm - Chi hội trưởng  lớp 6A5.

 6. Ông Nguyễn Thanh Hải - Chi hội trưởng lớp 6A6.

 7. Ông Phan Văn Phúc - Chi Hội trưởng lớp 7A1.

8. Ông Võ Văn Nguyên - Chi hội trưởng lớp 7A2.

9. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chi hội trưởng lớp 7A3.

10. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Chi hội trưởng lớp 7A4.

11. Ông Lê Văn Lành - Chi hội trưởng lớp 7A5.

12. Ông Trần Văn Nhựt - Chi hội trưởng lớp 8A1.

13. Ông Lý Văn Đồ - Chi hội trưởng lớp 8A2.

14. Bà Lương Thị Trúc - Chi hội trưởng lớp 8A3.

15. Ông Trương Văn Thanh - Chi hội trưởng lớp 8A4.

16. Ông Trương Văn Luận - Chi hội trưởng lớp 8A5.

17. Ông Nguyễn Văn Sang - Chi hội trưởng lớp 8A6.

18. Bà Nguyễn My Cô - Chi hội trưởng lớp 9A1.

19. Ông Trần Minh Khải - Chi hội trưởng lớp 9A2.

20. Bà Lương Thị kỷ - Chi hội trưởng lớp 9A3.

21. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chi hội trưởng lớp 9A4.

22. Bà Võ Thị Mai - Chi hội trưởng lớp 9A5.